woensdag 9 juni 2010

Pensioencrisis 2012, de vervolganalyseIn het eerste deel van de pensioenanalyse werd al gemeld dat de pensioenpremies voor de werkenden zijn verhoogd. Nu blijkt dat werknemers vanaf 56 jaar ook gaan meebetalen aan de ingrepen in de pensioenvoorzieningen. Zij ontvangen op hun 65ste een lagere pensioenuitkering dan waarvoor zij nu rechten opbouwen.

Dat is volgens deskundigen uit de pensioensector een tot nu toe onderbelicht gebleven gevolg van het vrijdag jl. overeengekomen pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers. Zij spreken van 'niets meer dan een bezuinigingsmaatregel' voor 56-plussers.

'Dit wordt niet met zoveel woorden gezegd omdat het gevoelig ligt, vooral bij de achterban van de vakcentrale FNV', zegt een actuaris, die niet met zijn naam in de publiciteit wil.

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat oudere werknemers werden ontzien in het akkoord. Daarin hebben werkgevers en vakbeweging afgesproken dat de AOW-leeftijd in 2020 kan worden opgekrikt tot 66 jaar.

Bezuiniging
De bezuiniging wordt veroorzaakt doordat de fondsen volgens het akkoord al vanaf volgend jaar nieuwe pensioenrechten toekennen op basis van een rekenleeftijd van 66 jaar. Voor een 56-jarige die over negen jaar met pensioen gaat en rekent op een jaarlijks pensioen van euro 30.000 betekent dit een blijvende korting van euro 540 per jaar. Een 60-jarige moet over vijf jaar euro 300 per jaar inleveren.

Volgens de deskundigen zou iemand die nu 56 jaar is op grond van het vrijdag gesloten akkoord in feite 65 jaar en 3 maanden moeten werken om zijn pensioenopbouw gelijk te houden. Dat mag hij niet, omdat in veel cao's is afgesproken dat hij op zijn 65ste verjaardag automatisch ontslagen wordt. Dit leeftijdsontslag is gekoppeld aan de AOW-leeftijd die de sociale partners in 2020 naar 66 jaar willen laten gaan. Een werkgever kan iemand tot die tijd zonder opgaaf van reden op zijn 65ste ontslaan.

Verlies repareren
FNV-onderhandelaar Chris Driessen zegt dat er wel degelijk ruimte is om het verlies voor 56-plussers te repareren. De snelle ophoging van de rekenleeftijd naar 66 jaar levert volgens hem een grotere besparing op dan nodig is. 'Een deel ervan wordt benut om de stijging van de levensverwachting te betalen. De rest vloeit terug het stelsel in', aldus Driessen. Hij hoopt dat de fondsen het vrijgekomen geld niet zullen benutten om 'oude gaten' mee te dichten maar voor extra pensioenopbouw.

Sociale partners spraken in hun akkoord af dat dit geld 'in het fonds blijft' en gebruikt kan worden voor indexatie van pensioenuitkeringen, vergroting van de schokbestendigheid van pensioenen of als extra pensioenopbouw.

Zoals in onze eerste analyse al werd gemeld zitten veel fondsen door de turbulentie op de financiƫle markten weer in financiƫle nood. Het is derhalve de vraag of dit laatste realistisch is. Deskundigen verwachten dat de Nederlandsche Bank de fondsen geen toestemming geeft om het geld op die manier te besteden.

Referendum
Het akkoord wacht nog op goedkeuring van de achterbannen. De FNV besloot maandag jl. een referendum onder de leden uit te schrijven. Op 14 juli volgt een definitief besluit. Geeft de achterban van de vakcentrales FNV, CNV en MHP toestemming, dan onderhandelen de sociale partners in het najaar over het deels wegnemen van garanties op pensioenrechten. Zo wordt de uiteindelijke pensioenuitkering afhankelijker gemaakt van beleggingsopbrengsten.

Bronnen: FD, Z24 & Dft

Lees ook:
- Nog grotere zeepbel in de maak als die tijdens de kredietcrisis
- Overheid verkoopt de ultieme woekerpolis
- AOW en de afschaffing van de partnertoeslag
- Pensioencijfers 2010

Disclaimer
De informatie die op deze website wordt gepubliceerd, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat.
De inhoud van de door Safility BV gepubliceerde en samengestelde pagina’s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staat Safility BV niet in.